Algemene voorwaarden

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. De verkoper wijst evenwel op de uitzonderingen opgesomd onder artikel 47 §4 van de Wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming alsmede naar de retourneringsvoorwaarden welke in de verkoopsvoorwaarden, die u heeft aanvaard bij de bestelling en inliggend kan terugvinden, staan vermeld onder artikel 5.

 

Artikel 1: Algemeen

De volgende algemene verkoopsvoorwaarden bevatten de contractuele relaties tussen Wijnen Christophe Demeyer bvba en haar klanten. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u, de klant, zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden en engageert u zich ertoe om deze na te leven. Deze voorwaarden zijn enkel geldig voor het online verkoop via de site www.de-wijnwinkel.be. De voorwaarden kunnen worden aangepast door Wijnen Christophe Demeyer bvba. In dit geval, de toepasbare voorwaarden zijn deze die vermeld staan op de site op het moment van de bestelling en de bevestiging/betaling van de klant.

 

Huidige voorwaarden, alsmede bij aanvulling de algemene verkoopsvoorwaarden achteraan de factuur, hebben voorrang op de gebeurlijke eigen voorwaarden van de klant dewelke Wijnen Christophe Demeyer bvba in geen geval tegenstelbaar zijn.

 

Zonder aanvaarding van de algemene voorwaarden kan er geen overeenkomst gesloten worden met Wijnen Christophe Demeyer bvba via de site.

 

Artikel 2: Contractuele informatie

Conform de Consumenten bescherming, vermeldt de webwinkel van Wijnen Christophe Demeyer bvba hierbij de volgende informaties:


• Een identificatie van de maatschappelijke zetel:

 Wijnen Christophe Demeyer BVBA
 Maraillestraat 22        

 8582 Avelgem
 info@wijnendemeyer.be
 Ondernemingsnummer 0842.378.286

• Een uitgebreide beschrijving van de aangeboden artikels;
• Prijsindicaties in EUR van de goederen, verzendkosten en andere diensten;
• Betalingsvoorwaarden en middelen alsook de eventuele kosten hieraan verbonden;
• De geldigheid van de prijzen en aanbiedingen;
• Informatie over recht van intrekking;

Het geheel wordt u voorgesteld op www.de-wijnwinkel.be en dit in de Nederlandse en Franse taal.
Wijnen Christophe Demeyer bvba zal de contractuele gegevens met de nodige bescherming behandelen en zal geen klantgegevens verkopen of verhuren aan derde partijen. Het is Wijnen Christophe Demeyer bvba wel toegelaten de gegevens te gebruiken voor eigen commerciële doeleinden zoals het aanbieden van producten op maat van de klant, nieuwsbrieven, reclame, ….

 

Artikel 3: Producten

A) Productinformatie

Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven en dergelijke met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.


B) Prijzen

Alle prijzen zijn aangeduid in EUR inclusief BTW en alle diensten behoudens transportkosten en gebeurlijke accijnzen. De prijzen zijn geldig vanaf bevestiging van de bestelling door de klant (behalve bij onbeschikbaarheid van het product). De eventuele verzendingskosten worden altijd aan u ter bevestiging getoond, alvorens u tot de bestelling overgaat. Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. Voor alle bestellingen worden de op de dag van de bestelling van de producten geldende prijzen aangerekend. Eens besteld wordt de prijs niet meer aangepast.

 

C) Beschikbaarheid

Het aanbod voorgesteld door Wijnen Christophe Demeyer bvba is enkel geldig binnen de stock beschikbaarheid. Wijnen Christophe Demeyer bvba doet er alles aan om deze gegevens correct mee te delen, doch kan het voorvallen dat er een onmogelijkheid tot leveren voorvalt. Dit kan door onopzettelijke foutieve stockgegevens of producten die niet meer leverbaar zijn door de leverancier. In deze gevallen zal Wijnen Christophe Demeyer bvba u zo snel mogelijk verwittigen en u een oplossing voorstellen. Bij niet beschikbaarheid wordt u, conform de consumentenbescherming, verwittigd via de gegevens die u kenbaar heeft gemaakt.

De koper heeft dan 72 werkuren (zaterdag, zondag en feestdagen niet inbegrepen) na bevestiging van de bestelling de tijd om de bestelling te annuleren en de terugbetaling van de integrale som aan te vragen of om de bestelling om te wisselen binnen dezelfde totale prijs van de bestaande bestelling en dit per mail info@wijnendemeyer.be. Na deze vaste termijn en indien geen reactie van de klant werd ontvangen zal de bestelling verzonden worden met enkel de beschikbare artikelen. Enkel deze artikelen worden in dit geval aangerekend en het verschil wordt u teruggevorderd.

Wijnen Christophe Demeyer bvba behoudt de mogelijkheid om een bestelling of een gedeelte van een bestelling te annuleren in geval van problemen bij de leveranciers of bij overmacht.

 

D) Conformiteit van producten

De artikelen aangeboden door Wijnen Christophe Demeyer bvba zijn conform de Europese richtlijnen. De consument heeft het recht de nodige eigenschappen op te vragen alvorens over te gaan tot de aankoop van het product. De producten aangeboden door Wijnen Christophe Demeyer bvba voldoen aan de wettelijke normen en mogen online verkocht worden. Het is mogelijk dat Wijnen Christophe Demeyer bvba op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Wijnen Christophe Demeyer bvba is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

Het is u toegestaan, mits voorafgaande schriftelijke melding, een koppeling aan te brengen tussen uw site en de site www.de-wijnwinkel.be voor zover dit ons geen schade toebrengt en voor zover deze melding niet wordt geprotesteerd binnen een termijn van 14 dagen.

Artikel 4: De bestelling

A) Aankoop

Om een product aan te kopen, dient u het product eerst toe te voegen aan uw winkelmandje. Indien u de gewenste producten aan uw winkelmandje hebt toegevoegd, dient u uw contactgegevens en facturatiegegevens in te voeren. Daarna dient u ons de nodige gegevens te bezorgen voor de betaling van de producten. Indien wij alle voorgaande gegevens hebben ontvangen, zult u een overzichtspagina krijgen. Als u deze aanvaardt, is uw aankoop definitief. De koopovereenkomst kan worden gesloten in de taal van de website waarop u koopt.


Behoudens voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van onzentwege, zal het feit dat Wijnen Christophe Demeyer bvba bevestiging ontvangt van uw bestelling op zijn website, betekenen dat er sprake is van een geldige koopovereenkomst. U tekent hierbij een contract op afstand. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.


B) Bevestiging van bestelling

De huidige algemene verkoopsvoorwaarden worden door de klant aanvaard bij bevestiging en betaling van de bestelling via www.de-wijnwinkel.be.Wijnen Christophe Demeyer bvba wordt per direct elektronisch verwittigd van uw bestelling waardoor uw order met onmiddellijke ingang wordt verwerkt en voorbereid.

 C) Uitwisseling van eigendom

Wijnen Christophe Demeyer bvba behoudt het volledige recht op eigendom van de goederen tot de volledige betaling van de goederen, diensten en BTW. Wijnen Christophe Demeyer bvba is niet meer verantwoordelijk voor de goederen bij doorverkoop of gift aan een derde. Enkel de rechtstreekse koper bij Wijnen Christophe Demeyer bvba kan aanspraak maken op de huidige verkoopsvoorwaarden.

 

D) Bewijs van transactie

Wijnen Christophe Demeyer bvba archiveert alle bestelbonnen en betalingsbevestigen als juridisch bewijsmateriaal.

 

Artikel 5: Retourneren

Voor alle producten gekocht bij Wijnen Christophe Demeyer bvba heeft u volgens de Belgische wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming dd. 6/04/2010, een bedenktijd van 14 werkdagen. Deze periode gaat in op het moment van in ontvangstname door u of namens u. Tijdens de bedenktijd verwachten we dat u zorgvuldig omgaat met de producten en de verpakking. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete en onbeschadigde staat verkeren.

Wanneer u gebruik wenst te maken van het verzakingsrecht dient u dit binnen de gestelde 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product schriftelijk kenbaar te maken. Aan het afzien van de aankoop is geen betaling van een boete verbonden en dit kan zonder opgave van de redenen. De producten dient u onbeschadigd (in originele staat en verpakking) uiterlijk binnen de 14 werkdagen na ontvangst te retourneren, de verzenddatum geldt als controle.

De producten dienen met dubbel van uw orderbevestiging teruggestuurd te worden in zijn ongeschonden, ongeopende en oorspronkelijke verpakking zodat het product terug opgenomen kan worden voor verkoop. De retourkosten zijn volledig ten laste van de klant.

De terugvordering van uw betaling zal binnen de 14 werkdagen na ontvangst van de retour plaatsvinden. Het recht van intrekking is niet geldig:

•          voor artikelen op maat;

•          wanneer een product speciaal voor u gemaakt of veranderd is;

•          bederfbare of andere vergelijkbare producten waarvan de verzegeling verbroken is of waarvan de verpakking werd geopend;

•          wanneer een product zichtbaar gedragen is of op een andere wijze is beschadigd;

·                Voor overeenkomsten gesloten tijdens een openbare veiling;

·                verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

·                producten die na hun levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

·                alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

Als blijkt dat de goederen niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet of niet volledig terug betaald. Het product blijft in dat geval uw eigendom. Op uw verzoek kan het product ook opnieuw naar u worden verstuurd, mits het betalen van de bijhorende verzendkosten. 

Artikel 6: Garantie

Wijnen Christophe Demeyer bvba verleent louter en alleen de gebeurlijke wettelijke garanties die verplicht van toepassing worden gemaakt op de verkoop van haar producten.

 

De retour van artikelen kan via de Post of via een privé transportdienst uitgevoerd worden of ter plaatse - tegen ontvangstbewijs - bij ons afgeleverd worden. De rechtstreekse kosten voor het retourneren vallen ten laste van de koper en op uw verantwoordelijkheid in geval van verlies, diefstal en/of beschadiging. Wijnen Christophe Demeyer bvba zal de verkochte producten, vervangen door producten voor zover mogelijk van dezelfde soort, in gelijke hoeveelheden en/of formaten, indien de koper ons in staat gesteld heeft een onderzoek in te stellen en bij dat onderzoek gebleken is dat de producten, binnen de geldende garantietermijn, niet hebben voldaan aan de eisen die redelijkerwijs gesteld mogen worden.

Artikel 7: Levering

Wijnen Christophe Demeyer bvba levert enkel op het aangegeven adres dat werd vermeld tijdens de bestelling.

De transportkosten vindt u terug tijdens de bestelling of in de rubriek levering. De bestellingen worden verwerkt binnen de 72 uren volgend op uw bevestiging en betaling.


De door Wijnen Christophe Demeyer bvba opgegeven levertijden gelden enkel bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen. De normale leveringstermijn geschiedt binnen de 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzonderling van betalingen via overschrijving waarbij geldt dat de normale leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling.


Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door u wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Zodra de te leveren producten op het opgegeven leveringsadres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de koper. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.


De leverings- en/of verzendkosten worden u meegedeeld voor het bevestigen van uw aankoop. Als de verzendingskosten niet automatisch kunnen worden berekend, dan wordt dit vermeld en/of wordt er een indicatie van de verzendingskosten meegegeven.


A) Niet conformiteit

De consument heeft het legaal en contractueel recht en plicht de fysieke staat van de doos en inhoud te controleren in het bijzijn van de chauffeur.Alle inbreuken bij de levering dienen per direct en in detail te worden vermeld op de levernota van de transporteur mist datum en handtekening van de koper/ontvanger. De koper dient nadien binnen de 3 dagen volgend op de datum van aftekening van de leveringsbon de transporteur schriftelijk en aangetekend aan te schrijven met ontvangstbewijs met vermelding van de inbreuk(en).

 

Tenslotte, moet de ontvanger/koper een kopij van deze aangetekende brief versturen of mailen naar info@wijnendemeyer.be. Alle niet vermelde inbreuk(en) en/of buiten termijn vermelde inbreuk(en) kunnen niet meer in acht worden genomen door de transporteur. Enkel de vermelde inbreuk(en) kunnen worden opgenomen voor verder onderzoek en eventuele tegemoetkoming van de transporteur.

 

B) Vertraging, laattijdige of niet uitvoering van levering

Wijnen Christophe Demeyer bvba kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor niet uitvoering van het verkoopcontract bij onbeschikbaarheid van het product, overmacht, volledige of gedeeltelijke stakingen bij leveranciers of transporteurs of het uitvallen van communicatiemiddelen.

 

C) Wijze van levering en kosten

·       Voor België wordt gewerkt met De Post en/of DPD.

·       Voor Frankrijk wordt gewerkt met La Poste (Colissimo) en/of DPD (Chronopost).

·       Voor Nederland, Luxemburg, Duitsland en UK wordt gewerkt met DPD.

De kosten voor een Belgische verzending zijn € 5. Voor Nederland, Frankrijk, Luxemburg en Duitsland kost de verzending € 7. Bij een bestelling groter dan €45 is de verzending binnen België gratis. Bij een bestelling voor levering in Nederland, Frankrijk, Luxemburg en Duitsland, groter dan €45, bedraagt de transportkost €5. Bij een bestelling groter dan €125 is de verzending naar Nederland of Frankrijk gratis.

Wijnen Christophe Demeyer bvba is niet verantwoordelijk voor onvoorziene omstandigheden bij de externe leverdiensten die vertraging van de levering met zich mee kan brengen. De aangeven levertermijn is indicatief maar niet gegarandeerd. Hou dus enige tijdsmarge in gedachten om uw feestgebak zonder stress af te werken.

U kan steeds terecht bij info@wijnendemeyer.be voor meer informatie over uw verzending of het traceren van het pakket. Bij afwezigheid bij de levering via de reguliere post zal u een nota in uw brievenbus vinden voor het ophalen in uw lokaal postkantoor.

Wijnen Christophe Demeyer bvba
Maraillestraat 22        

8582 Avelgem
info@wijnendemeyer.be

Ondernemingsnummer 0842.378.286

 

Artikel 8: Betaling

De consument kiest zelf zijn middel van betaling via de site www.de-wijnwinkel.be en garandeert het recht te hebben op het gebruik van dit betaalmiddel.

 

Wijnen Christophe Demeyer bvba behoudt het recht de bestelling of leveringen niet uit te voeren in geval van weigering van betaling of autorisatie door de financiële instelling.
De elektronische betaling is onherroepelijk. Daarom bevelen we de consument aan de solvabiliteit van zijn betaling na te gaan alvorens de bestelling te bevestigen.


Betalingen van producten gekocht bij Wijnen Christophe Demeyer bvba geschiedt uitsluitend vooraf via de voorgesteld betaalmiddelen op de website. Wijnen Christophe Demeyer bvba blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van de volledige betaling.

 

Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie en over internet verstuurd,hiervoor heeft u geen speciale software nodig.

 

Pas wanneer de volledige betaling ontvangen werd zullen de producten verzonden worden naar het opgegeven leveringsadres. Wij aanvaarden betalingen via Visa, MasterCard en Maestro. Elke factuur is betaalbaar op haar datum, netto, contant en zonder korting op het adres van onze maatschappelijke zetel. Bij overschrijving behoudt Wijnen Christophe Demeyer bvba het recht om de bestelling te annuleren, indien er geen feitelijke betaling is gebeurd op ons rekeningnummer, binnen de 7 werkdagen na de bestelling.

 

Niet betaling legt van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de verplichting ten laste van de klant, een intrest op het nog verschuldigde bedrag te betalen, op basis van de conventionele rentevoet ten belope van 12%.

Indien één factuur meer dan 15 dagen na de vervaldag onbetaald blijft, zal het verschuldigde bedrag benevens de verwijlinteresten, verhoogd worden met 12% schadevergoeding, met een minimum van €50, indien de klant binnen de 5 dagen geen gevolg gegeven heeft aan een aangetekend schrijven, waarin hem betaling gevraagd wordt.

Artikel 9: Geschillen

De overeenkomsten tussen Wijnen Christophe Demeyer bvba, alsook de toepassing van de site en huidige algemene voorwaarden, zijn onderworpen aan de Europese Wetgeving. In geval van inbreuk of procesvoering, verbindt de klant zich er toe eerst contact op te nemen met Wijnen Christophe Demeyer bvba om een minnelijke schikking te vinden.

 

Enkel en alleen het Belgische recht en de Rechtbanken van het arrondissement Kortrijk zijn van toepassing in geval van een geschil.