Factuurvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
 
Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn alle verbintenissen die door ons worden aangegaan onderworpen
aan de volgende voorwaarde die onze klanten geacht worden te aanvaarden zonder voorbehoud.
 
1. Al onze facturen zijn contant betaalbaar te Avelgem, uiterlijk dertig dagen na factuurdatum.De inning bij wijze van
wissel of kwijtstuk maakt hierop geen inbreuk. Eventuele transactie- of bankkosten zijn voor rekening van de gefactureerde.
 
2. De betaling van een factuur bewijst geen kwijting van vroegere facturen.
 
3. Op straffe van verval dient elke klacht bij aangetekend schrijven te geschieden binnen de acht dagen, volgend op
de datum van de factuur.
 
4. Al onze goederen worden geleverd, verzonden of vervoerd op kosten en risico van de koper of bestemmeling, zelfs
wanneer de zending franco gedaan wordt.
 
5. Alle geleverde en/of verkochte goederen blijven onze eigendom zolang de volledige betaling niet is geschied. De
betaalbare voorschotten blijven onze eigendom bij wijze van schadevergoeding.
 
6. De flessen worden gefactureerd en/of teruggenomen aan de prijs van de dag, tenzij ze een etiket dragen dat de
prijs uitdrukkelijk vermeld.
 
7. In geval van niet-betaling van de factuur op de vervaldag zal van rechtswege en zonder enige aanmaning een
conventionele rent lopen aan 1% per maand.
 
8. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen, wordt
van rechtswege en zonder ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 15% met een minimum van 125 euro en
een maximum van 2.000 euro, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
 
9. Alle gebeurlijke geschillen en betwistingen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de Rechtbanken te Kortrijk.
Enkel het Belgisch recht is van toepassing. Het feit dat één van de partijen niet zou ingaan op het niet naleven
van de contractuele bepalingen door de andere partij, zal nooit kunnen beschouwd worden door de tegenpartij als
een definitieve afwijking van de betrokken bepalingen.
 
10. Korting contant reeds inbegrepen op basis van afhaling in onze winkel. Levering is steeds contant.